PŘEDSTAVENÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Petr Karásek , ASCALAE spol. s r.o.

Ing. Petr Karásek, MBA, LL.M, vystudoval Vysoké učení technické v Brně a podnikovou ekonomii na britské Sheffield Hallam University. Absolvoval studium pracovního, obchodního a korporátního práva na Masarykově univerzitě. Od roku 2001 se věnuje problematice krizového řízení a restrukturalizací, kde dosáhl významných úspěchů. Je členem mezinárodní Turnaround Management Association, která je zaměřená na řešení finančních krizí a úpadku obchodních společností. V současné době zastává funkci viceprezidenta České asociace interim managementu a poradce prezidenta Sdružení automobilového průmyslu ČR. Je členem Rady vlády pro oblast silniční dopravy.

Název přednášky

KRIZE JAKO SÍTO - oddělí schopné podniky od těch ostatních

Anotace přednášky

Přednáška objasňuje, co to vlastně krize obecně je, jakými zákonitostmi se podniková krize většinou projevuje – a to jak při jejím postupném vzniku, tak i při jejím řešení. Podniková krize je většinou vnímána pouze z pohledu ekonomického, případně obchodního či personálního, ale má i svůj výrazný rozměr mentální. Právě firmy, resp. jejich majitelé či managementy, kteří jsou dostatečně mentálně připraveni na možné změny ve svém okolí, na trhu, na změny vyvolané poptávkou či konkurencí, mají znatelný náskok před podnikateli, kteří jen pasivně reagují sledujíce s obavou změny udávající se v jejich okolí. Určitě nejde o jednoduchou situaci, ale na druhou stranu není neřešitelná. Vitalita, neboli chuť a schopnost přežít za každé situace je vlastností nejen živých organismů, ale jde i o vlastnost firem jako takových. Cílem této přednášky je i posílit vědomí podnikatelů a managementů, že právě aktivní přístup v hledání nových příležitostí vzniklých v důsledku rozpadu relativně ustálených nebo do značné míry předvídatelných poměrů ve společnosti a na trzích před koronakrizí je šancí pro budoucí existenci firmy.

Miroslav Singer , Generali CEE Holding

Miroslav Singer po ukončení studia na Vysoké škole ekonomické (obor matematické metody v ekonomii v Praze), pokračoval na doktorandském studiu University of Pittsburgh, kde v roce 1995 obhájil svou disertaci a získal titul Ph.D. Během let 1991-1995 pracoval jako výzkumník a přednášející, později jako zástupce ředitele pro výzkum v Národohospodářském ústavu AV ČR a v Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy. Od roku 1995 zastával významné manažerské posty ve finanční a průmyslové skupině Expandia, kde byl také v letech 2000 a 2001 ředitelem společnosti Expandia Holding. V roce 2001 nastoupil jako ředitel do společnosti PricewaterhouseCoopers ČR a setrval v ní až do roku 2005. V letech 2005 až 2010 byl členem bankovní rady a viceguvernérem České národní banky. Od roku 2010 do 2016 působil jako guvernér České národní banky. V lednu 2017 byl jmenován do funkce ředitele institucionálních vztahů a hlavního ekonoma Generali CEE Holding. Od ledna 2018 je rovněž členem výkonného výboru. Působí také jako předseda dozorčí rady Generali České pojišťovny a Generali Poisťovňa na Slovensku. Vedle toho je také místopředseda dozorčí rady MONETA Money Bank. Přednáší na Vysoké škole ekonomické. Miroslav Singer získal mnoho prestižních ocenění, mezi něž například patří „Guvernér centrální banky v Evropě“ pro rok 2014.

Název přednášky

Změna ekonomického světa, jak covidová krize mění rozložení sil ekonomických mocností

Martin Wichterle , Wikov Industry a.s.

Martin Wichterle je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy obor geologie. Je majitelem strojírenské Wikov Industry, která je dominantně zaměřena na výrobu vysoce speciálních průmyslových převodovek, zaměstnává okolo 1100 lidí a tržby přesahují 2 mld. korun. Součástí Wikovu se v tomto roce stala německá strojírenská firma Gmeinder. 

V roce 2014 se stal spolumajitelem firmy Bomma, výrobce designových svítidel a následně pak tradiční české sklárny Rückl v Nižboru. Zastává pozice ve statutárních orgánech výše zmíněných firem, je místopředsedou správní rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, členem akademického senátu Akademie věd ČR a Kontrolní rady technologické agentury ČR.

Název přednášky

Příklad diverzifikace podnikatelského portfolia, které dokáže čelit ekonomickým výkyvům způsobeným celosvětovou pandemií

Lucie Teisler , Anderson Willinger

Když bylo Lucii Teisler třináct, těsně po revoluci, rodiče ji poslali na zkušenou do Švýcarska. V sedmnácti odešla do Británie naučit se jazyk. Při studiu moderního umění a investičního bankovnictví otevírala od Polska přes Kazachstán pobočky pro leadera trhu v oblasti Executive Search. Po osmi letech v zahraničí se v roce 2003 rozhodla, že získá strategického partnera a doporučí vlastní přístup k výběru top managementu. Prvním projektem byla role chief financial officer pro největší banku v Česku. V době krize založila projekt Bestheads, v němž pomohla 428 manažerům nalézt nové pracovní uplatnění. Dnes je partnerkou poradenské společnosti Anderson Willinger a pracuje pro více než 115 klientů při nastavení strategie a výběru klíčových ředitelů. Jak říká, „mým úkolem je najít takový top management, který má mentální, fyzickou a duševní kapacitu posunout společnost nad její současné hranice“. Je spoluzakladatelkou projektu Jdi dál, zaměřeného na budování kariéry lidí po padesátce. Je žákyní a analytikem prestižní školy Insead a Cambridge v oblasti firemní transformace.

Název přednášky

Efektivní využívání lidského potenciálu a nové přístupy v oblasti lidských zdrojů a leadershipu v krizovém období

Anotace přednášky

„Majitelé firem budou v této době více přemýšlet, koho zaměstnají a jak lidský potenciál využijí. Většina firem se na rozdíl od krize 2008 poučila. Nechce radikálně šlápnout na brzdu v náboru nových talentů a tvůrců byznysů,“ ... „Ti, kteří chápou bezprecedentnost dnešní situace, nabírat zaměstnance budou. Poptávka bude po zaměstnancích, kteří mají potenciál přicházet s inovativními myšlenkami,“ říká Lucie Teisler.

Matěj Sulitka , Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT ČVUT v Praze

Ing. Matěj Sulitka, Ph.D. absolvoval FS ČVUT v Praze v oboru Pružnost a pevnost, doktorskou disertační práci obhájil v oboru Termomechanika a mechanika tekutin. Od roku 2005 působí ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT; od roku 2012 jako organizační součást Ústavu výrobních strojů a zařízení FS ČVUT v Praze), kde rozvíjí výzkumné téma virtuálního modelování a digitálních dvojčat strojů a procesů pro optimalizaci strojů a technologií a zaměřuje se zejména na vývoj nosných struktur obráběcích strojů, dynamické chování strojů, pohony a řídicí systémy a modelování interakce stroje a procesu. Od roku 2019 stojí v čele pracoviště. Je řešitelem řady grantových projektů s podporou EK, MPO a TAČR a dalších projektů domácí i mezinárodní spolupráce v oblasti výrobních strojů. Je chairmanem prestižních mezinárodních konferencí High Speed Machining (HSM) a International conference on Thermal Issues in Machine Tools (ICTIMT), které jsou pořádány pod patronací Mezinárodní akademie výrobního inženýrství CIRP. Je členem zástupcem RCMT v Mezinárodní akademii výrobního inženýrství CIRP a členem Společnosti pro obráběcí stroje (SpOS) a Českomoravské společnosti pro automatizaci (ČMSA).

Název přednášky

Data a digitální nástroje pro zdokonalenou podporu procesů obrábění

Anotace přednášky

Koncept inteligentní výroby je naplňován řadou přístupů, jejichž společným jmenovatelem je snaha o lepší plánování a řízení výroby a efektivnější využití strojů. Vyšší produktivity, flexibility a spolehlivosti výrobních procesů lze dosáhnout zejména díky jejich lepší znalosti a schopnosti využití této znalosti jak prediktivně při navrhování a optimalizacích výrobních technologií, tak pro zdokonalené řízení výrobních procesů. Rozumět výrobě a umět ji efektivně plánovat a řídit znamená mít k dispozici data, umět tato data zpracovat a uplatnit získanou znalost ve výrobních procesech. Presentace ukáže na vybraných příkladech z průmyslové praxe, jak je možno využívat data z reálných procesů a digitálních modelů, jak tato data analyzovat a kombinovat pro získání zdokonalené znalosti fyzikálního chování technologií obrábění a jak využít získaných poznatků pro lepší pre-procesní kontrolu a optimalizaci, nebo online zásahy do výrobních procesů. Představena budou řešení technologicky orientovaných digitálních dvojčat stroje a procesu na případech, realizovaných v českých firmách.

Karel Tonner , TPV group s.r.o.

Své zkušenosti získal na pozicích programátora a IT analytika a konzultanta ve společnosti TPV group. V posledních letech vede oddělení vývoje a implementace TPV2000 a řídí vnitřní procesy teamu.

Název přednášky

Tvorba technické dokumentace, od nabídky až po výrobní dokumentaci

Anotace přednášky

Systém TPV2000Plus je představitelem moderního, flexibilního a otevřeného informačního systému nejen pro technickou přípravu výroby, správu dokumentů a další funkce běžné v ERP systémech. Bývá integrován jako plnohodnotná součást vyspělých PLM systémů. Základní myšlenkou je realizovat jakoukoliv činnost, od konstrukčního vývoje výrobku, přes konstrukční a technologickou přípravu až po výrobu a plánování tak, aby systém mohl na každé úrovni nabídnout nejvýhodnější typové řešení. Prezentace provede účastníky oblastí poptávek a nabídek, jejich kalkulací, možností připojování dokumentace, kompletní tvorbou konstrukčně-technologických dat až po tisk dokumentace pro výrobní podklady. Celý proces je řízen WorkFlow. Vše bude doplněno o specifické nástroje pro efektivní tvorbu těchto dat (texty, operace, výpočty atd.).

Tomáš Duba , Siemens s.r.o.

Název přednášky

Digitální dvojče obráběcího stroje – jeho přínos pro výrobce i uživatele

Anotace přednášky

Přednáška nabídne řešení využití digitálního dvojčete na příkladu obráběcího stroje, včetně z něj plynoucích výhod z pohledu výrobce i koncového uživatele.

Zdeněk Havelka , 33A+ solutions s.r.o.

Zdeněk Havelka je architektem. Nejdříve projektoval domy a vyučoval architektonické navrhování na Bauhaus univerzitě v Německu. Po návratu do ČR těžiště své práce přesunul k systémové architektuře – k procesům a informačním systémům. Chtěl prostřednictvím systémového přístupu pomoci změnit veřejnou správu – to se mu nepodařilo. Následně se věnoval digitální transformaci výrobní sféry. Kriticky se stavěl k všeobjímajícímu a vágnímu konceptu digitalizace průmyslu pod názvem „Průmysl 4.0“. Spolu se svými kolegy se snaží definovat nové paradigma hluboké digitální transformace, jejímiž klíčovými přístupy jsou: kyberfyzikální modelování, umělá inteliegnce a blockchain. Tento koncept se uplatnil v řadě projektů – např. ve Škodě Auto, US Steel Košice, či AVX Lanškroun a byl v kooperaci s BVV prezentován na loňském Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Aktuálně se spolu s kolegy snaží realizovat „strojové vědomí“ k řízení výrobních celků a promýšlí hlubší typ racionality vycházející z katolické teologie a realistické filosofie.

Název přednášky

A- Brain: algoritmický mozek výrobní linky - cesta k strojovému vědomí

Anotace přednášky

Stávající informační technologie jsou založeny na takzvané Von Neumannově architektuře a z hlediska průmyslu jsou schopny plnit pouze podpůrné funkce. Tématem průmyslové výroby 21. století bude integrace specifických průmyslových znalostí se schopností inteligentního zpracování a řízení dat autonomními výrobními systémy. Průmyslovou výrobu si můžeme představit jako jednu velkou kombinatorickou úlohu s cílem maximalizace materiálového a informačního průtoku dynamicky se měnícím výrobním prostředím. K tomu poslouží „nová informatika“ – na paralelně zpracovaných datech a hlubokém zpětnovazebném strojovém učení založený kyberfyzický výrobní systém. Jeho jádro – algoritmický mozek „A-Brain“ bude na přednášce představeno.

Aleš Malý , Pilz Czech s.r.o.

Aleš Malý vystudoval obor Mechatronika na VUT FSI v Brně. Už při studiu spolupracoval na vývoji řídícího systému pro CNC dřevoobráběcí stroje. Po ukončení studia v roce 1999 pracoval více než 7 let jako vývojář firmware a programovacího prostředí pro průmyslové PLC systémy. Následně se věnoval technicko obchodní činnosti se zaměřením především na real-time aplikace se servopohony a mechatronikou. V současnosti působí jako Innovation manager ve firmě Pilz Czech s.r.o.

Název přednášky

„Pilz Data System” – Inteligentní řešení pro monitoring a optimalizaci výroby i údržby.

Anotace přednášky

„Pilz Data System” řeší efektivně monitoring výroby a procesů, ale nejenom to. Tento systém dokáže růst s Vašimi požadavky, je ekonomický pro ruční pracoviště, vhodný pro sledování nových i starých strojů, ale třeba i pro rozsáhlé technologie. Je flexibilní a dokáže Vám poskytnout ta správná data pro Vaše rozhodování. Umožní Vám optimalizovat náklady na výrobu, údržbu, zvýšit kvalitu a mnoho dalšího. Tento systém Vám odhalí i to, co jste dosud netušili.